įbausti

įbausti
įbaũsti, įbaũdžia, į̃baudė tr. 1. K gerokai nubausti: Tu šiaip ir taip žmones įbaudi, tačiau jų niekaip neįveiki prš. 2. įgrasinti, įbauginti, įgąsdinti: Buvo įbaustì vaikai, kad niekur neitų Rd. Čia taip mane įbaudė nesisakyti, čia pati pirmoji pasisakė Žem. Į̃baudė tėvas mumis J. Į̃baudė arklius, dabar nė prieiti artyn negali Pgr. | refl. intr., tr.: Įsìbaudė nuo ugnies duktė ir serga J. Tu įsibaũski, brolau, žirgelį ... pas mergužę jodamas JV35. 3. įvarginti, prikamuoti: Smarkiai nevaryk, per daug arklius įbaũsi Gs. Tokį kelią nuėjus, tik kojas įbaudžiau Zp. Nuo tų abiejų ligų ir nuo įbaustų nervų yra tik vienas vaistas . | refl. tr., intr.: Su tais medžiais pereitą žiemą labai įsìbaudžiau Alk. Sykį įsibaũdęs kojas ta kelione, antrusyk nenorės Vlkv. Bepjaudamas šieną, kad įsìbaudžiau delnus, tai dabar skauda ir paimti nieko veik negaliu Br. \ bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; pribausti; subausti; užbausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apibausti — apibaũsti, apibaũdžia, apìbaudė tr. 1. kiek nubausti: Apibaũst vis žadėj[o], ale nebaudžia nieko Švnč. 2. apibarti: Jis apìbaudė jąją, kad blogai nedarytų J. bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bausti — baũsti, baũdžia, baũdė tr., intr. 1. SD87 skirti ar vykdyti bausmę: Nusikaltėliai baudžiami pagal įstatymus rš. Motina tą vaiką, kaipo vienatinį, be galo mylėjo, niekuomet jo nebarė nei baudė M.Valanč. Būrą baudžiava baũdžia K.Donel. Tėvai ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbausti — išbaũsti, išbaũdžia, ìšbaudė tr. 1. kiekvieną nubausti: Tu esi dideliai piktas, gatavas kožną už mažą nusidėjimą skaudžiai išbausti Tat. 2. išbarti: Marti ìšbaudė piemenę, t. y. išbarė J. Kad ìšbaudė, tai ìšbaudė ją tėvas Vlkv. 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubausti — nubaũsti, nubaũdžia, nùbaudė tr. paskirti, įvykdyti bausmę: Už vagystę teismas jį nùbaudė Gs. Liepė valdovas jį nubaũsti krašto įstatymais J.Jabl. Nubaudė mane Dievas tokiu vaiku (davęs man tokį vaiką) Žem. ^ Kurį Dievas nori nubausti, pirma …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukaršinti — 4 nukaršinti tr. įbausti (arklį), įraginti: Nukaršino arklius J.Jabl(Nm). karšinti; įkaršinti; nukaršinti; užkaršinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabausti — pabaũsti, pabaũdžia, pàbaudė tr. 1. K kiek nubausti: Nebuvo griežtai nė vieno mokinio pabaudęs Vaižg. Kap pàbaudžiau pirmą kartą, tris dieneles verkė Ss. Bus kam pabaũsti, nebus kam priglausti JD1181. Pasilaužčiau beržo rykštę, pabaũsčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribausti — pribaũsti, pribaũdžia, prìbaudė tr. 1. pakankamai nubausti: Aš ją pribausiu už tai rš. 2. refl. pakliūti į bėdą: Šitas padauža vis tiek kada prisibaũs Ig. 3. prigrasinti: Pribaudžiau vaiką, kad neitų į sodą Skr. 4. priprašyti: Baũdė mane,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subausti — subaũsti, subaũdžia, sùbaudė tr. 1. nubausti: Subaũsk, sukaršk, tai ir klausys Vlk. 2. sudrausti, subarti: Sùbaudžiau vaikus, kad nesiaustų, nešėltų J. Subaũsk sūnų, kad nesivalkiotų naktims Jrb. Ką tu te subaũsi, tegul sau dainuoja, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbausti — užbaũsti, užbaũdžia, ùžbaudė tr. 1. nubausti: Kap jau to žiedo nerado, karalius užbaudė vieną tarną savo (ps.) Brt. 2. J įbauginti, įgrasinti: Jis mane teip ùžbaudė, kad daugiau pas jį eiti bijau Skr. Užbaũsk piemenis, kad neišdykautų Slv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgrėsti — įgrė̃sti, į̃gresia, į̃grėsė tr. įgrasinti, įbausti: Iñgrėsiau vaikus, kad neišganyt pievos Mrs. grėsti; apgrėsti; atgrėsti; įgrėsti; išgrėsti; nugrėsti; pagrėsti; prigrėsti; užgrėsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”